IBDPodKontrolou

Zmluvné podmienky používania („ZPP“)

1 KTO SME A O ČOM JE TÁTO ZMLUVA
1.1 My, občianske združenie Slovak Crohn Club občianske združenie, IČO: 30844908, DIČ: 2020872744, se sídlem Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísané v spolkovom registri vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „združenie“, „my“, „náš“ alebo „nás“) sme vyvinuli software pre mobilnú aplikáciu, ktorá Vám ako pacientovi s diagnostikovanou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou (ďalej len „IBD“), teda používateľovi, umožňuje prihlásiť sa k tejto aplikácií a využívať vzdelávacie, preventívne a monitorovacie funkcie ponúkané našou aplikáciou. Cieľom vyvinutej aplikácie je predovšetkým vzdelávať pacientov v oblasti prevencie IBD, a prostredníctvom aplikácie poskytovať pacientom pomoc pri zvládaní IBD. Aplikácia ďalej umožňuje užívateľom viesť si jednoduchý denník pacienta, do ktorého si užívatelia môžu zaznamenávať návštevy lekára a podanie dávok liečiv.
1.2 Ak súhlasíte s týmito ZPP, kliknutím na tlačidlo „SÚHLASÍM“ Vám bude zdarma poskytnutá celosvetová, neexkluzívna, vypovedateľná licencia na osobné a súkromné používanie nášho:
1.2.1 softwaru pre mobilnú aplikáciu „IBDPodKontrolou“ (ďalej len „aplikácia“) a všetkých k nej prislúchajúcich aktualizácií alebo doplnkov.
1.3 Tieto ZPP predstavujú platné právne podmienky, s ktorými súhlasíte pri používaní aplikácie.
2 LEKÁRSKA POMOC
2.1 Vaše používanie aplikácie nepredstavuje ani nezakladá vzťah lekár - pacient, terapeut - pacient alebo iný profesný vzťah v oblasti zdravotníctva medzi združením a Vašou osobou. Celý obsah poskytovaný prostredníctvom aplikácie sa nesmie používať ako náhrada (a) rady lekára alebo (b) návštevy, telefonického kontaktu alebo konzultácie s Vaším lekárom.
2.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vášho zdravotného stavu, mali by ste kontaktovať Vášho ošetrujúceho lekára. Rovnako by ste mali kontaktovať Vášho ošetrujúceho lekára, pokiaľ máte podozrenie alebo pozorujete nežiadúce účinky akéhokoľvek liečivého prípravku.
2.3 Váš osobný elektronický denník nie je monitorovaný ani zdieľaný so združením alebo inými majetkovo prepojenými spoločnosťami. Ak máte obavy týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality produktu alebo ak chcete nahlásiť akékoľvek vedľajšie účinky niektorého z liečivých prípravkov, kontaktujte:  predsedníctvo@crohnclub.sk
3 VAŠE ÚDAJE A VAŠE SÚKROMIE 
3.1 Akékoľvek osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v priebehu Vášho používania aplikácie, používame iba spôsobom uvedeným v našich (ďalej len „ZOOÚ“) a v súlade s Vaším udeleným súhlasom s týmito ZOOU. Tieto Zásady ochrany osobných údajov tiež stanovujú spôsoby, akými zhromažďujeme a používame technické údaje zo zariadenia, na ktorom používate aplikáciu. 
3.2 Združenie učinilo všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné alebo ktoré sú obecne akceptované, pre zaistenie ochrany a dôvernosti všetkých informácií, ktoré pri používaní aplikácie poskytnete. Upozorňujeme Vás, že internetové prenosy alebo prenosy cez webové stránky nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné a že akúkoľvek správu alebo informáciu, ktorú odošlete pri používaní aplikácie, si môžu prečítať alebo zachytiť iné osoby, a to aj pri zvláštnom upozornení na to, že určitý prenos je zašifrovaný.
3.3 Vy, ako používateľ aplikácie, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti Vášho užívateľského ID a hesla. Ďalej ste zodpovední za každé užitie Vášho užívateľského ID a hesla, a to bez ohľadu na to, či ste k takémuto užitiu poskytli súhlas alebo nie.
3.4 Na základe Vášho súhlasu budú v aplikácie spracovávané Vaše citlivé osobné údaje o Vašom zdravotnom stave, najme skutočnosť, že trpíte Crohnovou chorobou nebo ulceróznou kolitidou. Mimo registrácie, údaje, ktoré zadávate do aplikácie zostávajú len v aplikácii a nie sú nikam ďalej zdieľané a kedykoľvek ste oprávnení ich zmazať.
4 POŽIADAVKY NA OPERAČNÝ SYSTÉM
4.1 Táto aplikácia vyžaduje iPhone alebo iPad s operačným systémom iOS 10.0 alebo vyšším alebo zariadenie s operačným systémom Android 4.4 alebo vyšším.
5 PODPORA PRE APLIKÁCIU
5.1 Komunikácia s Vami v rámci podpory aplikácie bude prebiehať prostredníctvom emailu.
6 VEKOVÉ OBMEDZENIE PRE STIAHNUTIE APLIKÁCIE 
6.1 Táto aplikácia nie je určená pre používateľov, ktorí v krajine svojho pobytu nedosiahli plnoletosť, a ktorí k používaniu aplikácie neobdržali súhlas svojich rodičov alebo opatrovníka.
6.2 U detí, ktoré v krajine svojho pobytu nedosiahli stanovený vek, sa vyžaduje k akceptovaniu týchto ZPP a k stiahnutiu aplikácie súhlas rodičov alebo opatrovníka.
7 VAŠE POVINNOSTI PRI SŤAHOVANÍ APLIKÁCIE
7.1 Pokiaľ stiahnete alebo pristúpite iným spôsobom k aplikácii prostredníctvom telefónu alebo iného zariadenia, ktorého nie ste vlastníkom, je k tejto činnosti potrebný súhlas vlastníka tohto zariadenia. Za dodržiavanie ZPP budete zodpovední Vy, ako osoba, ktorá odsúhlasila tieto ZPP, či už ste alebo nie ste vlastníkom telefónu alebo iného zariadenia.
7.2 Oprávnenie k používaniu aplikácie je poskytnuté Vám osobne. Nesmiete akokoľvek prevádzať aplikáciu na niekoho iného, či už za peniaze, iné majetkové plnenie alebo zdarma. Pokiaľ budete predávať akékoľvek zariadenie, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, musíte z nej aplikáciu odstrániť.
8 PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
8.1 Všetky práva duševného vlastníctva k aplikácii patria plne a výhradne združeniu. Tieto práva zahrňujú autorské práva, práva k dizajnu aplikácie (zaregistrované i nezaregistrované), ochranné známky (zaregistrované i nezaregistrované) a ďalšie obdobné práva, a to bez ohľadu na prípadné miesto obmedzenia, spolu s právom požiadať o ich ochranu.
8.2 Za účelom používania aplikácie je Vám udelená obmedzená, odvolateľná, nevýhradná licencia. K tejto aplikácii nenadobúdate žiadne práva duševného vlastníctva s výnimkou práva na používanie tejto aplikácie v súlade s týmito ZPP.
9 OBMEDZENIA POUŽÍVANIA APLIKÁCIE
9.1 Licencia k užívaniu aplikácie, uvedená v týchto ZPP, platí za podmienok, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy príslušného štátu a vyvarujete sa:
9.1.1 kopírovaniu, prenajímaniu, poskytovaniu podlicencií, poskytovaniu aplikácie alebo jej častí, prípadne sprístupňovaniu aplikácie či jej častí akýmkoľvek spôsobom tretej osobe;
9.1.2 prekladaniu, zlučovaniu, úpravám, obmeňovaniu, modifikácii, kompletnej alebo čiastočnej, ako aj umožneniu, aby aplikácia nebo jej časti boli kombinované alebo začlenené do akýchkoľvek iných programov, s výnimkou prípadov nutných pre používanie v zariadení v súlade so znením týchto ZPP;
9.1.3 rozoberaniu, dekompilácii, reverznému inžinierstvu alebo vytváraniu odvodených výrobkov založených na kompletnej aplikácii alebo akejkoľvek jej časti;
9.1.4 používaniu aplikácie nezákonným spôsobom, za akýmkoľvek nezákonným účelom alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito ZPP, alebo v rámci podvodného jednania či jednania v zlom úmysle, napríklad hackovanie, vloženie škodlivého kódu, napríklad víru, nebo škodlivých dát do aplikácie alebo akéhokoľvek operačného systému; a
9.1.5 porušenia našich práv k duševnému vlastníctvu nebo týchto práv náležiacich akejkoľvek tretej strane v súvislosti s Vaším používaním aplikácie (v rozsahu, v ktorom nie ste k užívaniu licenčne oprávnený týmito ZPP). 
10 ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU ALEBO ŠKODU
10.1 Združenie je zodpovedné za všetky priame škody, ktoré Vám vzniknú z dôvodu hrubo nedbalého alebo vedomého jednania alebo opomenutia alebo porušenia týchto ZPP zo strany združenia, jeho zástupcov alebo partnerov, alebo v dôsledku podvodného jednania a/alebo poskytnutia podvodnej nepravdivej informácie. Za nevedomú nedbalosť zodpovedáme iba v prípade smrti alebo poranenia osôb alebo v súvislosti s prípadným porušením tzv. „základných povinností“. Základnými povinnosťami sú tie povinnosti, ktoré sú predpokladom pre splnenie zmluvy, a u ktorých je dôvodné očakávať, že budú dodržané. Rozsah našej zodpovednosti v týchto prípadoch zodpovedá rozsahu obvyklej a predvídateľnej škody. V ostatných prípadoch sa zodpovednosť za nevedomú nedbalosť neuplatní.
10.2 Nezodpovedáme za škodu, ktorej ste mohli zabrániť pri dodržiavaní našich doporučení a používaní aktualizácií aplikácie, ktoré Vám boli poskytnuté zdarma, alebo za škodu, ktorú ste spôsobili vlastným jednaním, vrátane nedodržania pokynov pre inštaláciu alebo doporučených minimálnych systémových požiadaviek.
10.3 V rozsahu povolenom platnými zákonmi nie sme voči Vám zodpovední, v súvislosti s týmito ZPP, za akúkoľvek neobvyklú, nepredvídateľnú, následnú alebo inú nepriamu škodu, ktorá vznikne akýmkoľvek spôsobom, a to vrátane ušlého zisku, ušlých obchodných príležitosti, alebo prerušenia obchodnej činnosti, a to ani v prípade predchádzajúceho poučenia o možnosti vzniku takejto škody. 
10.4 Nie sme zodpovední za žiadne informácie poskytované v rámci aplikácie – aj napriek tomu, že usilujeme primeraným spôsobom o aktualizáciu informácií poskytovaných aplikáciou, neposkytujeme žiadne záruky, či už výslovné alebo implicitné, že tieto informácie sú presné, úplné alebo aktuálne.
11 KEDY MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE PRÁVA NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE 
11.1 Pretože táto aplikácia je k dispozícii zdarma a slúži iba pre vzdelávacie a informačné účely, nečiníme žiadne prehlásenie, že budeme na dobu neurčitú pokračovať v jej poskytovaní, podpore a/alebo aktualizácii. Pokiaľ sa rozhodneme, že s jej poskytovaním, podporou a/alebo aktualizáciou skončíme, budeme Vás o tejto skutočnosti vhodne informovať. Vyššie uvedené povedie k ukončeniu Vášho prístupu k aplikácii.
11.2 Vaše oprávnenie používať aplikáciu bude ukončené i v prípade, že dôjde z Vašej strany k odvolaniu súhlasu so ZOOÚ.
11.3 V prípade Vášho porušenia týchto ZPP Vás môžeme kontaktovať a Vaše oprávnenie k používaniu aplikácie môže byť kedykoľvek ukončené, pokiaľ Vaše previnenie nie je možné napraviť v priebehu stanovenej lehoty, ktorú Vám združenie podľa svojho uváženia poskytne. Pokiaľ ukončíme Vaše oprávnenie k používaniu aplikácie:
11.3.1 musíme prestať aplikáciu používať; a
11.3.2 musíte odstrániť aplikáciu zo všetkých zariadení vo Vašom vlastníctve a ihneď zničiť všetky kópie aplikácie, ktoré máte.
11.3.3 Váš užívateľský účet spolu s Vašimi údajmi bude tiež zmazaný v prípade, že v období 7 mesiacov nedôjde z Vašej strany k prihláseniu do Vášho užívateľského účtu, kedy na túto skutočnosť, že v prípade nečinnosti dôjde k zmazaniu Vášho užívateľského účtu, budete formou emailovej správy mesiac vopred upozornení.
12 POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZPP
12.1 Združenie môže práva a povinnosti určené týmito ZPP postúpiť na tretiu osobu. Táto skutočnosť Vám bude oznámená. Združenie zaistí, aby prevod nemal negatívny dopad na Vaše práva vyplývajúce zo ZPP.
12.2 Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto ZPP môžete previesť na inú osobu iba pokiaľ s tým budeme vopred písomne súhlasiť.
13 ĎALŠIE USTANOVENIA
13.1 Tieto ZPP nezakladajú práva tretej strany na vymáhanie ustanovení týchto ZPP.
13.2 Pokiaľ sa stane jedno alebo viac ustanovení týchto ZPP neplatné, nezákonné alebo právne nevymáhateľné, považuje sa toto ustanovenie za vyňaté z týchto ZPP a nemá dopad na platnosť ostatných ustanovení.
13.3 Pokiaľ dôjde k omeškaniu s uplatňovaním týchto ZPP, združenie má nárok uplatňovať ich neskôr. Pokiaľ nebudeme ihneď trvať na tom, aby ste robili niečo, čo od Vás tieto ZPP požadujú, alebo pokiaľ sa omeškáme s podniknutím krokov proti Vám v súvislosti s Vašim porušením týchto ZPP, neznamená to, že tieto kroky nemusíte podnikať a nezabraňuje nám to, aby sme proti Vám podnikli príslušné kroky neskôr.
14 ROZHODNÉ PREDPISY A SPORY
14.1 Všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto ZPP a z Vášho používania aplikácie sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s výnimkou ustanovení o určení rozhodného práva.
14.2 K riešeniu akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z týchto ZPP nebo z Vášho používania aplikácie sú vecne a miestne príslušné súdy krajiny Vášho bydliska.
15 AKTUALIZÁCIA A ZMENY APLIKÁCIE
15.1 Združenie Vás môže požiadať, aby ste aplikáciu aktualizovali za účelom zlepšenia jej výkonu, zmeny funkčnosti, reflektovania zmien operačného systému alebo riešenia bezpečnostných problémov. Nemáme však zákonnú povinnosť aplikáciu aktualizovať.
15.2 Ak sa rozhodnete, že si tieto aktualizácie nenainštalujete, môže sa stať, že nebudete môcť aplikáciu ďalej používať.
16 ZMENY ZPP
16.1 V prípade potreby môže združenie tieto ZPP zmeniť spôsobom reflektujúcimi zmeny v právnych predpisov, bežnú prax alebo spôsobom upravujúcim ďalšie funkcie, ktoré uvedie do aplikácie. V takom prípade budú tieto úpravy pre Vás záväzné len v prípade, že akceptujete upravené ZPP.
16.2 Na všetky vykonané zmeny Vás vopred upozorníme pomocou vyskakovacieho okna s podrobnosťami o príslušnej zmene.
16.3 Ak neakceptujete oznámené zmeny, nebude Vám umožnené aplikáciu ďalej používať.
16.4 Ak nebudú v doložke pre riešenie sporov vykonané vecné zmeny, súhlasíte, že úpravy týchto ZPP nevytvárajú novú príležitosť k nesúhlasu s doložkou o riešení sporov.