IBDPodKontrolou

Zásady ochrany osobných údajov IBDPodKontrolou

Oznámenie o spracovaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Aplikácia „IBDPodKontrolou“ (ďalej len „aplikácia“) Vám ako pacientovi s diagnostikovanou ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou (ďalej len „IBD“) umožňuje prihlásiť sa k tejto aplikácii a využívať ponúkané vzdelávacie a preventívne funkcie aplikácie. Cieľom vyvinutej aplikácie je predovšetkým vzdelávať pacientov v oblasti prevencie IBD, a prostredníctvom aplikácie poskytovať pacientom pomoc pri zvládaní IBD. Aplikácia ďalej umožňuje užívateľom viesť si jednoduchý denník pacienta, do ktorého si užívatelia môžu zaznamenávať návštevy lekára a podanie dávok liečiv.

V rámci užívania aplikácie nebude dochádzať z našej strany Slovak Crohn Club, občianske združenie so sídlom Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30844908, zapísaného v registri občianskych združení  vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „občianske združenia“) ani zo strany spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., zo sídlom Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika IČO: 604 69 803 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 25754 (ďalej len „Takeda“), ktorá je rovnako ako náš spolok v postavení prevádzkovateľa podľa GDPR, ku spracovávaniu akýchkoľvek Vašich osobných údajov, alebo osobných údajov tretích osôb s výnimkou registračných údajov (meno, elektronická adresa) a skutočnosti, že trpíte Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitidou.

Naše občianske združenia a Takeda spoločne určujú účely a prostriedky spracovávania Vašich osobných údajov, a vzhľadom k tejto skutočnosti sú v pozícii spoločných prevádzkovateľov, kde na základe zmluvného dojednania medzi prevádzkovateľmi bolo dohodnuté, že spoločnosť Takeda nebude mať prístup k Vašim osobným údajom, a zodpovedným za plnenie povinností prevádzkovateľa podľa GDPR bude naše občianske združenia. Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás v rozsahu Vášho mena,  emailovej adresy a údajov o zdravotnom stave, pričom zo strany nášho občianske združenia budú Vaše osobní údaje spracovávané iba v prípadoch, keď nás budete kontaktovať za účelom nahlásenia problému s aplikáciou, podania sťažnosti, alebo za účelom inej spoločnej komunikácie, napr. pri overovaní registrácie do aplikácie, ako je uvedené nižšie, upozornení na blížiaci sa koniec lehoty spojenej so zánikom Vášho užívateľského účtu atď. Takéto spracovávanie je nevyhnutné pre účely ochrany oprávneného záujmu nášho občianskeho združenia na riadnom a transparentnom užívaní aplikácie.

Spracovávanie Vašich osobných údajov zo strany nášho občianske združenia vyžaduje právny základ, ktorým je Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Váš súhlas je vyžadovaný z dôvodu, že spracovanie zahŕňa tzv. Osobitnú kategóriu osobných údajov - citlivé osobné údaje, ktorými je Váš zdravotný stav.

Spracovávanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie našich právnych povinností, ďalej je spracovávanie je nevyhnutné pre účely správy aplikácie a možnosti participácie ako užívateľa aplikácie, plnenie zmluvných podmienok. Spracovávanie Vašich citlivých údajov o Vašom zdravotnom stave, je nevyhnutné z dôvodu obmedzeného okruhu užívateľov aplikácie a k možnosti správneho fungovania všetkých funkcií aplikácie.
 

Pri prvom použití aplikácie budete vyzvaní k uvedeniu svojho emailu, na ktorý Vám bude zaslaný prihlasovací kód, ktorý je potrebné zadať do aplikácie k overeniu Vašej registrácie. Pri prvom prihlásení do aplikácie budete požiadaní, aby ste zadali svoje meno a priezvisko, svoju váhu, rok narodenia, výšku pohlavie, názov užívaného lieku a jeho dávkovanie, prípadne tiež meno ošetrujúceho lekára, jeho emailovú adresu, jeho telefónny kontakt, a tiež adresu jeho pracoviska. Pri používaní môžete do aplikácie vkladať ďalšie informácie, napr. o ďalších zdravotných informáciách súvisiacich s IBD, ako aj nepovinné informácie o ďalších užívaných medikáciách a kontrolách u lekára. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky takto poskytnuté osobné údaje a informácie budú uložené iba vo Vašom zariadení, prostredníctvom ktorého užívate aplikáciu, a z našej strany nebude dochádzať k žiadnemu spracovávaniu týchto osobných údajov alebo informácií.

Za dôvernosť svojich informácií zodpovedáte sami.. Majte na pamäti, že informácie zobrazené na displeji môžu vidieť ďalšie osoby vo Vašej blízkosti. Ak máte kedykoľvek dôvod domnievať sa, že bola narušená bezpečnosť aplikácie, ihneď nás prosím kontaktujte.

Naše občianske združenie, ako prevádzkovateľ osobných údajov, tiež implementuje komerčne primerané a vhodné technické, materiálne a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránilo Vaše poskytnuté osobné údaje pred zneužitím alebo náhodným, nezákonným či neoprávneným zničením, stratou, úpravou, zverejnením, získaním alebo prístupom.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi partnermi, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní technickej podpory a hostingu aplikácie, kedy zásadne týmto partnerom bude spoločnosť Grape PR, sro, IČO: 47 695 595, so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri, vedenom na Okresnom súde v Bratislave I, oddiel Sro., vložka 97592 / B , ktorá zabezpečuje prevádzku a údržbu IBDapp pre naše občianske združenia. Zdieľanie Vašich osobných údajov nebude zahŕňať prenos týchto osobných údajov do iných krajín. Vaše osobné údaje nebudú predávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) do tretích krajín, ktoré neponúkajú rovnakú úroveň ochrany, akú vyžaduje EÚ.

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na plnenie vyššie uvedených účelov. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať tiež primeranú dobu po ukončení Vášho vzťahu s nami alebo potom, čo prestanete aplikáciu používať, ak príslušné právne predpisy vyžadujú alebo povoľujú dlhšie obdobie uchovania. Poskytnuté osobné údaje môžete kedykoľvek zo svojho zariadenia odstrániť. Metódy pre odinštalovanie a odstránenie aplikácie z Vášho zariadenia sa líšia v závislosti na type Vášho zariadenia. K odinštalovaniu a odstráneniu aplikácie a Vašich miestnych dát použite správcu aplikácií na Vašom zariadení alebo postupujte podľa manuálu alebo online inštrukcií k Vášmu zariadenie, ktoré Vám poskytol dodávateľ zariadenia.

K odstráneniu Vašich dát môže dôjsť i v prípade, že z Vašej strany počas doby 7 mesiacov nedôjde k prihláseniu do aplikácie a do Vášho užívateľského účtu, keď na skutočnosť, že v prípade nečinnosti dôjde k zmazaniu Vášho užívateľského účtu, budete formou emailovej správy mesiac vopred upozornení.
 

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, požiadať o aktualizáciu alebo úpravu osobných údajov, ďalej požiadať o kópiu Vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ich opravu a vymazanie alebo obmedzenie ich použitia, ako aj požiadať o odstránenie Vašich osobných údajov vedených u tretích strán, s ktorými sme prepojení. Ďalej máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov. Ak máte sťažnosť na spôsob spracovania vašich osobných údajov, máte tiež právo obrátiť sa na orgán dohľadu vo vašej domovskej krajine, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Vo vzťahu k svojim osobným údajom spracovávaným prevádzkovateľom máte právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak takýmto odvolaním nebude dotknutá zákonnosť spracovávania osobných údajov vychádzajúceho z tohto súhlasu po dobu pred jeho odvolaním. Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené účely budeme spracovávať až do odvolania súhlasu.

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad alebo uplatnenia svojich práv, kontaktujte nás na:

Poštová adresa občianske združenia: K rukám: Bc.Veronika Ivančíková; Slovak Crohn Club, Jurigovo nám. 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.

E-mailová adresa: Veronika Ivančíková: veronika.ivancikova@gmail.com

Poštová adresa Takeda: Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika